Ισολογισμοί

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014

ΚΑΝΤΙΑ ΝΑΤΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
7η Εταιρική Χρήση 1.1.2014 – 31.12.2014
Αρ. Μ. Α.Ε 65235/70/Β08/06

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014